دفتر تهران: خیابان سمیه، ساختمان 214، طبقه پنجم

تلفن: 88835064-9821+

فکس:88838021-9821+

کارخانه: نیشابور، کیلومتر3 جاده مشهد

تلفن:   4 – 42253770 -9851+

فکس: 42236901-9851+

کدپستی:    11969  –   93135

سامانه پیامک:  30002248- 98+   (SMS) 

صدای مشتری: 42253773-9851+  

info@fazlelectric.ir

فضل الکتریک