ایران الکتریک
Download Catalogue
Consumer price list of Iran Electric products
Sales agents of Iran Electric
اینستاگرام ایران الکتریک
تلگرام ایران الکتریک


Factory Address: 3rd Km Mashhad-Neyshabur Road, Neyshabur, IRAN

Tel : +9851-42253770-4

Fax: +9851-42236901

Head Office: 5th Floor, Building No 214, Somayeh St., Tehran, IRAN

TELL: 88835064-9821+

FAX:88838021-9821+

Factory: 3rd Km Mashhad-Neyshabur Road, Neyshabur, IRAN

TELL:   4 – 42253770 -9851+

FAX: 42236901-9851+

Postal code:    9315163169

SMS:  30002248- 98+   (SMS) 

customer’s voice: 42253773-9851+  

info@fazlelectric.ir