مدل ایران

جعبه فیوز توکار 8 عددی

جعبه فیوز توکار 12 عددی

جعبه فیوز توکار 18 عددی

مدل الیزه

جعبه فیوز توکار 8 عددی

جعبه فیوز توکار 12 عددی

مدل ایران

جعبه فیوز توکار 16 عددی

جعبه فیوز توکار 24 عددی

فیوز روکار

فیوز تک پل

فیوز سه پل

فیوز چهار پل با محفظه