قاب کریستال
مکانیزم
دیاموند کریستال
ایران الکتریک - مدل دیاموند کریستال

تنوع رنگ قاب کریستال

ایران الکتریک سیستما متال

دیاموند کریستال – مشکی

ایران الکتریک سیستما متال

دیاموند کریستال – پرتقالی

ایران الکتریک سیستما متال

دیاموند کریستال – بژ

ایران الکتریک سیستما متال

دیاموند کریستال – سفید

تنوع سایز قاب کریستال

ایران الکتریک دیاموند کریستال

M3

ایران الکتریک دیاموند کریستال

M4

ایران الکتریک دیاموند کریستال

M7

ایران الکتریک دیاموند کریستال

M3

ایران الکتریک دیاموند کریستال

M4

ایران الکتریک دیاموند کریستال

M7