مدل شمس

رویکرد مدل شمس این امکان را فراهم نموده تا الزامات بازارهای داخلی و خارجی بر اساس استاندارد BS براورده شود.

همه محصولات
رنگ قاب دور
رنگ میانی

مدل شمس

مدل ایران 2008

کلید چهار پل

مدل ایران 2008

کلید سه پل

مدل ایران 2008

کلید دو پل

مدل ایران 2008

کلید یک پل

مدل ایران 2008

کلیذ دوراهه 45 آمپر

مدل ایران 2008

فیش آنتن TV

مدل ایران 2008

سوکت CAT6-CAT3

مدل ایران 2008

پریز برق BS-1363