4 راهی مدل موج

4 راهی مدل سرامیک ساده

4 راهی  مدل سرامیک ارتدار

8 راهی مدل سرامیک

5 راهی یونیـورسال

5 راهی مدل ایران ارتدار