تنوع رنگ 

نقره ای

نقره ای

مشکی

مشکی

بـــــــژ

بــــــــژ